Disclaimer / Copyright / Voorwaarden

disclaimer / copyright / voorwaarden

Privacy statement

Uw Privé gegevens volgens de AVG wet.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Sqoop is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sqoop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Geboortedatum – Adresgegevens – E-mailadres

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sqoop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op onze website.

Sqoop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Sqoop zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Sqoop gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het winkelen bij Sqoop zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
 • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy statement van Sqoop, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Cookies

Sqoop gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Sqoop geen cookies ontvangt.

 

Disclaimer

De aangeboden persoonlijke Chakra Kleur Sqoop ontvangt u bij de aankoop van het e-book Sqoop, Chakralogie en Kleur en is een ondersteunend middel of gereedschap ter ondersteuning in  veranderingsprocessen.

Een Chakra Kleur Sqoop is niet bedoeld ter vervanging van medische ondersteuning, inzichten of diagnoses. Indien u door de inzichten in uw persoonlijke Chakra Kleur Sqoop wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat uw eigen verantwoordelijkheid.

De sitehouder, noch de uitgever kan enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder deskundig advies zelfstandig wijzigen of beëindigen van een bij u ingezette behandeling. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een rijksgediplomeerd behandelaar (zoals een huisarts, tandarts of psycholoog), maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg bij lichamelijke klachten altijd eerst een (huis)arts, of bij gebitsproblemen een tandarts. Bij psychische problemen kan uw huisarts u doorverwijzen naar een bevoegde therapeut. De informatie verstrekt op deze website mag niet gekopieerd of verspreid worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de sitehouder.

U blijft ten alle tijde persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid in de ruimste zin van het woord en voor wat u met de aangeboden leesstof doet en deze verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op Sqoop of de mensen die het gepatenteerd hebben of uitgevonden.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op het door Baukjen Lafleur en Sqoop geproduceerd studiemateriaal blijft, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij Sqoop.

 

Copyright © oktober 2014
Wij (de uitgever en de auteur) zien deze tekst en informatie en/of grafische voorstellingen foto’s en Illustraties als intellectueel eigendom en als zodanig is hier copyright van toepassing. Zonder voorafgaande schriftelijke getekende toestemming van de auteur, de uitgever of andere recht hebbende mag niets uit dit boek verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopieën, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins elektronisch, mechanisch, door opnamen, of op enige andere manier openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze in welke vorm dan ook.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written and signed permission of the publisher.

Disclaimer
Bij het samenstellen van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Het e-book Sqoop, Chakralogie en Kleur en het persoonlijke rapport, de Chakra Kleur Sqoop, zijn niet bedoeld ter vervanging van medische ondersteuning, inzichten of diagnoses. Raadpleeg altijd eerst de huisarts of specialist.

De auteur en uitgever van dit e-book zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit boek.

VOORWAARDEN
Als klant koopt u het boek Sqoop, Subtitel: chakralogie en kleur , Auteur: Lafleur, Baukjen, Uitgever: Maldek, ISBN/EAN: 978-90-78504-00-9 en ontvangt hierbij een op maat gemaakt persoonlijk rapport. Dit product is niet restitueerbaar
Intellectuele eigendom
De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten.
Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door u zelf worden gebruikt. Het is u conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Geen aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Vrijwaring

 1. U vrijwaart Sqoop volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst met derden die u door gebruikmaking van deze site heeft gesloten.
 2. Voor het maken van een link naar www.Sqoop.nl is geen toestemming vereist.
 3. Sqoop is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten die zijn ontstaan uit verkeerd ingevulde data in de aanvraag van een persoonlijk Chakra Kleur Sqoop. De opdrachtgever blijft zelf ten allen tijde verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens die nodig zijn voor de juiste berekening van een persoonlijke Chakra Kleur Sqoop.
 4. Wijziging van de algemene voorwaarden
  Sqoop behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Sqoop: https://www.sqoop.nl.
 5. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van een overeenkomst.